Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 sierpnia 2012 06:29

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 273

1.   Stołówka wydaje:
obiady w godzinach 11:00 – 14:00
zgodnie z organizacją pracy szkoły
2.   Stawki za posiłek płatne z góry wynoszą:

  • w abonamencie (korzystanie ze stołówki przez cały  miesiąc):
Opis Klasa 0 Klasy 1-6 Klasy 7-8
ZUPA 4,00 zł 4,00 zł 5,00 zł
DRUGIE Danie 10,00 zł 10,00 zł 11,00 zł
ZUPA, DRUGIE DANIE 11,00 zł 11,00 zł 12,00 zł
ŚNIADANIE, ZUPA, DRUGIE DANIE, PODWIECZOREK 16,00 zł x x
  • poza abonamentem:
Opis
Klasa 0
Klasy 1-6
Klasy 7-8
ZUPA
5,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
DRUGIE Danie
12,00 zł
12,00 zł
13,00 zł
ZUPA, DRUGIE DANIE
13,00 zł
13,00 zł
14,00 zł
ŚNIADANIE, ZUPA, DRUGIE DANIE, PODWIECZOREK
17,00 zł
x
x

3.   W celu zapisania ucznia na posiłki w stołówce szkolnej należy: wypełnić deklarację
oraz dokonać opłaty.

4.   Opłaty za posiłki należy dokonywać w formie przelewu z góry przez ostatnie pięć dni miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków, wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, gdzie opłat należy dokonać do 10 września.
Dane do przelewu:Bank: Nest Bank SA, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa
Numer konta: 75 2530 0008 2082 1041 8441 0002
Przy wpłacie na konto prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu
- imię i nazwisko ucznia, klasa
- za jaki miesiąc wnoszona jest opłata oraz rodzaj zestawu zgodny z wyborem (zestaw I, II, III, IV)
5.   Potwierdzenie przelewu rodzic zobowiązany jest dostarczyć w terminie trzech ostatnich dni roboczych danego miesiąca  mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
6.   W przypadku jednorazowych obiadów opłaty należy wnieść najpóźniej do godziny 9:00 dnia, w którym nastąpi korzystanie z posiłku.
7.   Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności - nie mogą korzystać ze stołówki.
8.   W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku kierownik punktu żywieniowego może wyrazić zgodę na wniesienie opłaty, o której mowa w p. 2 i 3 w terminie późniejszym.
9.   W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłków dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.
10.  Zwrot dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce w szkole za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku nastąpi w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godz. 8:30.
11.   Obiady można odwoływać przez internet na stronie www: https://obiadywszkole.radex.org .
12.   W przypadku nie odwołania obiadu, istnieje obowiązek pokrycia przez rodzica/pracownika kosztu przygotowanego przez kuchnię posiłku za okres nieobecności.
13.   Powstała nadpłata za zgłoszone nieobecności odliczana jest w odpłatności za obiady tylko w następnym miesiącu.
14.   Uczeń może korzystać z refundacji posiłków przez OPS w oparciu o przepisy o pomocy społecznej oraz na podstawie indywidualnej decyzji o zwolnieniu wydanej przez Dyrektora, dlatego też w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka prosimy o kontakt z pedagogiem lub z dyrektorem szkoły.*
15.   Uczniowie korzystający z refundacji mają również obowiązek zgłaszania nieobecności zgodnie z w/w zasadami.
16.   Do stołówki wchodzą tylko osoby uprawnione (rodziców, dziadków, ciocie, innych opiekunów prawnych prosimy o nie wchodzenie do stołówki).
17.   Opiekę na dziećmi z oddziałów przedszkolnych sprawują wychowawcy klas lub wychowawczyni świetlicy.
18.   Uczniowie z klas I-VIII korzystają ze stołówki według harmonogramu wydawania obiadów, pod opieką wychowawców świetlicy, osoby pełniącej funkcję pomocy w stołówce oraz nauczycieli dyżurujących.
19.   W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.
20.   Ubrania wierzchnie zostawiamy w szatni, a teczki, plecaki, tornistry itp. w czasie spożywania posiłków przechowujemy w stołówce w miejscu do tego przeznaczonym (szafka).
21.   Podczas obiadu obowiązują zasady kulturalnego zachowania przy stole.
22.   Po zakończeniu posiłku należy odnieść naczynia do okienka „zwrot naczyń”.
23.   W szkole wywieszany jest jadłospis tygodniowy, zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły.
24.   Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, normami żywieniowymi dla uczniów szkół podstawowych.

*pomoc społeczna - wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór stanowi załącznik do Zarządzenia nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy, o którym mowa na wstępie, obsługiwany jest następująco:
1) wniosek składany jest do Dyrektora szkoły,
2) wniosek może zostać złożony przez:
a. rodziców ucznia,
b. pełnoletniego ucznia,
c. nauczyciela szkoły,
d. inne pełnoletnie osoby;
3) do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być:
a. oświadczenia o wysokości dochodów,
b. inne dokumenty, w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinia pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia.

kierownik stołówki             
Mariola Szymańska-Radecka

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 273

 

1. Stołówka wydaje:

  • śniadania w godzinach 8:45 – 9:30

  • obiady w godzinach 11:00 – 14:00

zgodnie z organizacją pracy szkoły

2. Stawki za posiłek wynoszą:

  • obiad – 7,30 zł

  • zupa – 2,00 zł

  • drugie danie – 6,00 zł

  • śniadanie – 2,00 zł /minimalna ilość śniadań 30 szt/

3. Opłaty za obiady wnosi się u menadżera stołówki z góry przez ostatnie pięć dni miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków. W tych dniach menadżer stołówki przyjmuje wpłaty

w godzinach rannych 7.00 - 8.30 oraz

w godzinach popołudniowych 16:00 – 17:00

Wyżej wymienionych opłat można dokonywać w formie przelewu:

Bank: BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej

numer konta: 35 1140 2004 0000 3502 7432 9650

Przy wpłacie na konto prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu

- imię i nazwisko ucznia, klasa

- za jaki miesiąc wnoszona jest opłata i za ile posiłków zgodnie z wyborem zestaw obiadowy, samo drugie danie lub sama zupa

4. Potwierdzenie przelewu rodzic zobowiązany jest dostarczyć w terminie trzech ostatnich dni roboczych danego miesiąca do menadżera stołówki lub mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

5. W przypadku jednorazowych obiadów opłaty należy wnieść najpóźniej do godziny 9:00 dnia, w którym nastąpi korzystanie z posiłku.

6. Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności - nie mogą korzystać ze stołówki.

7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku menadżer punktu żywieniowego może wyrazić zgodę na wniesienie opłaty, o której mowa w p. 2 i 3 w terminie późniejszym.

8. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności.

9. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce w szkole za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godz. 8:30.

10. Obiady można odwoływać osobiście, mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), SMS-em lub telefonicznie (502 82 87 97) .

11. W przypadku nie odwołania obiadu, istnieje obowiązek pokrycia przez rodzica/pracownika kosztu przygotowanego przez kuchnię posiłku za okres nieobecności.

12. Powstała nadpłata za zgłoszone nieobecności odliczana jest w odpłatności za obiady w następnym miesiącu.

13. Uczeń może korzystać z refundacji posiłków przez OPS w oparciu o przepisy o pomocy społecznej oraz na podstawie indywidualnej decyzji o zwolnieniu wydanej przez Dyrektora, dlatego też w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka prosimy o kontakt z pedagogiem lub z dyrektorem szkoły.*

14. Uczniowie korzystający z refundacji mają również obowiązek zgłaszania nieobecności zgodnie z w/w zasadami.

15. Do stołówki wchodzą tylko osoby uprawnione (rodziców, dziadków, ciocie, innych opiekunów prawnych prosimy o nie wchodzenie do stołówki).

16. Opiekę nad dziećmi z klas 0 – III szkoły podstawowej sprawują wychowawcy klas lub wychowawczynie świetlicy.

17. Uczniowie klas IV-VI spożywają posiłki w czasie przerw obiadowych, a nad ich bezpieczeństwem czuwają nauczyciele dyżurujący

18. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.

19. Ubrania wierzchnie zostawiamy w szatni, a teczki, plecaki, tornistry itp. w czasie spożywania posiłków przechowujemy w stołówce w miejscu do tego przeznaczonym (szafka).

20. Podczas obiadu obowiązują zasady kulturalnego zachowania przy stole.

21. Po zakończeniu posiłku należy odnieść naczynia do okienka „zwrot naczyń”.

22. W szkole wywieszany jest jadłospis dekadowy, zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły.

23. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, normami żywieniowymi dla uczniów szkół podstawowych.

 

*pomoc społeczna - wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór stanowi załącznik do Zarządzenia nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy, o którym mowa na wstępie, obsługiwany jest następująco:

1) wniosek składany jest do Dyrektora szkoły,

2) wniosek może zostać złożony przez:

a. rodziców ucznia,

b. pełnoletniego ucznia,

c. nauczyciela szkoły,

d. inne pełnoletnie osoby;

3) do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być:

a. oświadczenia o wysokości dochodów,

b. inne dokumenty, w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinia pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia.

 

menadżer stołówki

Mariola Szymańska-Radecka

 

Poprawiony: wtorek, 07 marca 2023 07:17
 
Użytkowników : 38
Artykułów : 183
Odsłon : 250843
Joomla 1.5 free themes, top hosting company.